Επικοινωνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Etelec Italia S.p.A.

τηλ. +39 081 5846610
+39 081 5848659

etelec@etelec.it
etelec.com

Γραφείο πωλήσεων: commerciale@etelec.it
Τεχνικό γραφείο: tecnico@etelec.it
Διοικητικό γραφείο: adm@etelec.it

Ζητήστε πληροφορίες

    Η Etelec απαντά

    Ειδικά κανάλια εξυπηρέτησης για τις σειρές καλωδίων μέσης τάσης και καλωδίων θέρμανσης:
    etelecrisponde@etelec.it

    Εμπορικό δίκτυο